دخترکم...

سال هاست که در آغوش این دنیای پر زرق و برق آرمیده ایم و غافلیم از اینکه این شب به زودی به صبح می رسد و این خواب به انتها...

دخترکم ... کافیست چشمانت را باز کنی تا تمام شود این همه کابوس و رویای مدام... این شب برای خوابیدن نیست... بیدار شو!