د لامصب اخه چرا من انقد دیر دیدمتتتت. میدونی چند وقت بود از دیدن یه فیلم انقدددد کیف نکرده بودم :/