شاید یه روز سرد 

شاید یه نیمه شب 

دلت بخواد بشه برگردی به عقببه این فکر کنی چجوری برگردی 

از خودت بپرسی کجا گمم کردی ...