خودم را در آغوش گرفته ام
نه چندان با لطافت
نه چندان با محبت
اما
وفادار
وفادار

 

ساموئل بکت

 

 

 

* عنوان برگرفته از شعری از علیرضا جعفری