گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
ساکن شود
بدیدم و مشتاق تر شدم ...