توی زندگیم از هیچ صدایی به اندازه صدای غذا خوردن دیگران رنج نکشیدم :/ به طرز عجیبی شکنجه م میده