او که از رفتن تو سود زیادی برده

مرد سیگار فروش سر بازارچه است...