از  قید خط و زلف امید نجات هست

 بیچاره عاشقی که شود مبتلای چشم...