میدانی می شود توی یک روز یک عمر بزرگ شد و قد کشید، می شود یک روز در کلاس درس تو زانو زد و با تواضع گردن کج کرد و برای یک عمر آتش گرفت ...

هیچوقت به این فکر نکرده بودم که روز شهادت هم می شود از امام رضا هدیه گرفت، سوغات ناب مشهد الرضا ...