گفتی دوستت دارم

و من

به خیابان رفتم

فضای اتاق برای پرواز کافی نبود ...


#گروس_عبدالملکیان