بعضی ها توی دنیا خوشبختند. بعضی بدبخت. چند لحظه خوشبختی برای بدبخت ها وصله ناجور است... لباس گشادی ست که به تنشان زار می زند. وقتی بخندند بدبختی می آید توی گوششان می گوید : "آهای بدبخت ... تو را چه به خندیدن..."