قبول است که در استفاده از مترو، انسان باید فرهنگ داشته باشد و صبر کند اول بقیه از قطار پیاده شوند و بعد سوار شود !!! ولی خواهر من، شمام یه کم سریعتر پیاده شو دیگه قطار رفتتتت:| یه جوری با ژست و آرامش پیاده میشه ادم دلش میخواد بگه عزیزم نه شما امام خمینی ای نه این هواپیماست کوتا بیا !