"من" عزیزم ، ببخشید که دوباره حرف هایت را حذف کردم. اینجا مثل دفتر یادداشتم پاره کردن نمیخواهد. اینجا همه چیز با یک کلیک حذف می شود...

خودت نباش

خودت را دوست ندارم...

برایم نقاب بزن

تمام عمر...

من با نقاب زدن الفتی دیرینه دارم...